Navigácia

Obsah

 

 

Zberný dvor Patince - Gyűjtőudvar Pat

Prevádzkovateľ: Obec Patince – Üzemeltető: Pat Község

Prevádzkový čas: Od 01.marca-do 15.novembra

Üzemelési idő: Március 1.- November 15.

Streda – Szerda 13:00-18:00

Sobota – Szombat 8:00 -13:00  

Adresa: Nová 1012, 946 39 Patince

Od 16. novembra – do 28. februára zberrný dvor je zatvorený, v prípade potreby je možné kontaktovať zodpovedných zamesnancov.

November 16 – Február 28 között a gyűjtőudvar zárva tart, szükség esetén elérhetőek a felelős személyek.

Zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom dvore umiestniť:

A gyűjtőudvarban leadható hulladékok listája:

20 01 01    papier a lepenka – papír és karton

20 01 02    sklo – üveg

20 01 08    biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

                    biológiailag lebomló háztartási és éttermi hulladék

20 01 10    šatstvo – ruhanemű

20 01 11    textílie – textíliák

20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – fénycsövek és egyéb higanytartalmú                 

                   hulladék

20 01 23   vyradené zariadenia obsahujúce  chlórfluórované uhľovodíky – klór-flluor-

                   szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezések

20 01 25    jedlé oleje a tuky –  étolaj és zsír

20 01 33    batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01 -16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené

                   batérie a akumulátory obsahujúce  tieto batérie – 16 06 01, a 16 06 02 vagy  a 

                   16 06 03 azonosító kóddal  jelölt elemek és akkumulátorok  és  ezeket az

                   elemeket tartalmazó osztályozatlan elemek és akkumulátorok

20 01 35    vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako  uvedené  v 20 01 21 a

                   20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

                   veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektonikus

                  berendezések, amelyek külömböznek a 20 01 21-ben és a 20 01 23-ban

                  felsoroltaktól

20 01 36   vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 35

                   a 20 01 21-től  és a 20 01 23-tól eltérő veszélyes részeket tartalmazó kiselejtezett

                   elektoromos és elektronikus berendezések

 

20 01 39   plasty- műanyagok

20 02 01   biologicky rozložiteľný odpad – biológiailag lebomló hulladék

20 03 07   objemný odpad- lomhulladék

20 03 08   drobný stavebný odpad – apró építkezési hulladék

 

Telefonický kontakt: 0903494400