Navigácia

Obsah

 

Adresa: Nová 1012, 946 39 Patince

Otváracia dobra:

Od 01. marca – do 15. novembra    

Streda:13:00 hod – 18:00 hod

Sobota: 8:00 hod – 13:00 hod

 

Od 16. novembra – do 28. februára 

Zberný dvor je zatvorený, v prípade potreby je možné kontaktovať zodpovedných zamestnancov.

Zoznam druhov odpadov:

20 01 01        papier a lepenka

20 01 02               sklo

20 01 08               biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný

                odpad

20 01 10               šatstvo

20 01 11               textílie

20 01 21               žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23               vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované

                  uhľovodíky

20 01 25               jedlé oleje a tuky

20 01 33               batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,

                16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie

                a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 35               vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

                uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné

                časti*)

20 01 36               vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

                uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 39               plasty

20 02 01               biologicky rozložiteľný odpa

20 03 07               objemný odpad

20 03 08               drobný stavebný odpad

 

Telefonický kontakt: 0903494400