Navigácia

Obsah

Udalosti

Dni Mostu priateľstva 2021

Patince

Ďalší úspešný projekt v našom regióne

Obec Patince sa v spolupráci s maďarskou obcou Neszmély zapojila do realizácie spoločného cezhraničného projektu s názvom „Dni Mostu priateľstva“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238), realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 856,19 eur. Medzi ciele projektu spadá posilňovanie spoločenskej, hospodárskej a územnej kohézie, budovanie a rozvíjanie spoluprác prostredníctvom spoločných podujatí, zachovávanie miestnych tradícií, a v neposlednom rade zvyšovanie atraktívnosti a návštevnosti regiónu. Svojou povahou projekt predstavuje nespočetné možnosti ponúkané pohraničným regiónom, upriamujúc pozornosť verejnosti na význam cezhraničnej spolupráce pre jeho ďalší rozvoj.  

V rámci projektu dôjde k organizácii podujatí, ktoré budú aj vďaka bezplatnému vstupu dostupné skutočne  pre každého. Dni mostu priateľstva svojimi dlhoročnými tradíciami lákajú do regiónu nových, i pravidelných návštevníkov podujatia. Večerný rituál splavovania sviečok po hladine Dunaja symbolizuje odstraňovanie bariér medzi dvoma národmi, v čoho duchu sa nesie aj predmetná rozvojová iniciatíva.

 

Tradícia Dní mostu priateľstva

Tento rok obec Patince a maďarská obec Neszmély zorganizujú podujatie „Dni Mostu priateľstva“ prostredníctvom rovnomenného projektu (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 856,19 eur.

Korene už tradičného podujatia siahajú do roku 1995, kedy sa zrodilo Združenie Mostu priateľstva zoskupujúce v súčasnosti 12 slovenských a 5 maďarských obcí – nadväzujúc na odhodlanie starostov vybudovať prostredníctvom združenia pomyselný most medzi opačnými brehmi Dunaja. Od tej doby sa členovia združenia zapájajú do rozmanitých pravidelných aktivít, medzi ktoré patrí aj organizácia podujatia Dni mostu priateľstva každé leto, pričom na slovenskej strane táto povinnosť spadá striedavo stále inej obci.

Spoločný projekt obcí Patince a Neszmély rozvíja prostredníctvom intenzívnej spolupráce ich individuálne schopnosti a zručnosti nevyhnutné k zveľaďovaniu cestovného ruchu, umožňujúc tak obom stranám úspešné naplnenie modernizačných iniciatív v širšom spektre.

 

Dni Mostu priateľstva v Patinciach

Tohtoročné podujatie „Dni Mostu priateľstva“ realizujú obce Patince a Neszmély prostredníctvom rovnomenného projektu (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238) v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 856,19 eur. Korene už tradičného podujatia siahajú do roku 1995, kedy sa zrodilo Združenie Mostu priateľstva zahŕňajúce v súčasnosti 12 slovenských a 5 maďarských obcí – nadväzujúc na odhodlanie starostov vybudovať prostredníctvom združenia pomyselný most medzi opačnými brehmi Dunaja. Od tej doby vyvíjajú rozmanité, pravidelné spoločné aktivity, k čomu patrí aj organizácia podujatia Dni mostu priateľstva každé leto, pričom na slovenskej strane táto povinnosť spadá striedavo stále inej obci.

Podujatie sa na slovenskej strane tentokrát uskutoční v dňoch 2. a 3. júla 2021 vo dvore miestnej škôlky v Patinciach. Organizátori srdečne očakávajú všetkých záujemcov s bohatou programovou ponukou pre dospelých i pre najmenších. Návšteva podujatia je bezplatná.

 

Dni Mostu priateľstva v Patinciach zožali úspech

V dňoch 2. a 3. júla 2021 sa v Patinciach uskutočnilo podujatie Dni mostu priateľstva, realizované tentokrát prostredníctvom rovnomenného projektu (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Korene už tradičného podujatia siahajú do roku 1995, kedy sa zrodilo Združenie Mostu priateľstva zahŕňajúce v súčasnosti 12 slovenských a 5 maďarských obcí – nadväzujúc na odhodlanie starostov vybudovať prostredníctvom združenia pomyselný most medzi opačnými brehmi Dunaja. Od tej doby vyvíjajú rozmanité, pravidelné spoločné aktivity, k čomu patrí aj pravidelná organizácia Dní mostu priateľstva každé leto, pričom na slovenskej strane táto povinnosť spadá striedavo stále inej obci. Podujatie je zamerané na prezentáciu kultúry pohraničnej oblasti a maďarskej národnostnej menšiny, ako aj na budovanie pozitívnych cezhraničných slovensko-maďarských vzťahov.

Tento rok na slovenskej strane zabezpečovala organizáciu podujatia obec Patince. Návštevníkov organizátori očakávali s remeselnými trhmi a s pestrou programovou ponukou. Vystúpila miestna mládežnícka skupina Patina, spevácky zbor Piros tulipán, Fanny Daňo, hudobná skupina A két zsivány či zumba tanečníci z maďarskej partnerskej obce Neszmély. Simona Lelkes Ambrus si pre účastníkov pripravila detský a operetný program, skupina Belevalók muzikálové hity, skupina Colorband zasa pouličný ples.

 

 

Udalosti roku 2015 a 2016

 

Udalosti kultúrneho podujatie v obci Patince sú poblikované v galérii

 

Udalosti

15. jubilejné Dni mostu priateľstva - Program 8-10. júla 2011, Patince

 

30. výročie povodne z roku 1965

Slávnostný príhovor pani starostky, Dr. Olgy Szabó

Vážené dámy a páni! Milí hostia!

V historií obce Patince vari nebolo udalosti, ktorá by bola tak rýchlo a Ďalekosiahle zmenila život ĺudí, ako velká dunajská povodeń v roku 1965. 
         Dunak- životodarný prvok tunajších  ĺudí- je súčastou nášho života. 15. júna 1965, ráno o pol deviatej pretrhol hrádze na hlavnej ceste štúrovo-Komárno, na úseku vodného čerpadla Patince- Patince. Na 86 metrov širokej  hrádzovej prietrži sa za sekundu prevalilo 1200 m3 vody a povodeń už na obed zasiahla dedinu.
       Za strašného rachotu a praskotu sa už v noci zrútili domy. Rodinné hniezdo 99 rodín, ktoré stavali únavnou prácou zápasiac s dlhmi, celé roky, pohltil Dunaj za sotva pol hodinu.
       Kde je bieda najväčšia, tam je pomoc najbližšia- hovorí príslovie. Tak tomu bolo aj v našom prípade. Mládežnícky klub Attilu Józsefa a Študentský spolok Endre Adyho zmobilizovali stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorí sa veĺkým podielom zúčastnili na odstraňovaní ruín.
      Ale cítili sme aj pomocnú ruku obyvateĺov okresu Praha- Východ ako i sústavnú pomoc vojska, ktorú bolo prítomné  od pretrhnutia hrádze až do unkončenia obnovy. Leví podiel na obnove mali podniky hodonínskeho a senického okresu, ktoré nielenže splnili heslo ,, Jeden podnik, jeden dom,, ale vo väčšine prípadov aj prekročili. 
      Núdzová situácia je tá, v ktorej masky spadnú z tvárí, a chyby charakteru ako i nedostatok ĺudskosti sa ukážu vo svojej skutočnej nahote.
     No mohli sme byť aj svedkami ochotypomôcť, ako i srdcervúce pekných príkladov dobra, toho, že sú ĺudia, ktorí vedia a cítia že láska nikdy nevyhynie: čím viac z nej dáme, tým viac nám ostane. Boli ĺudia, ktorí zanechali vlastnú rodinu a prišli do tejto spustnutej a zruinovanej dediny až z hodonínskeho, východopražského a senického okresu. Vtedy nezáležalo na tom kto a akou rečou hovorí, kam siahajú jeho korene. Záležalo iba na tom, aby človek človeku pomohol.
     Chcela by som, aby prijatie odlišnosti, tolerancia a ĺudskosť neboli vlastnosťami, ktoré prejavia iba v situáciách ohrozenia, ale aby sa stali organickou súčasťou nášho každodenného života, nášho správania sa a vzájomných vzťahov. Verím, že to je možné, lebo my, jednoduchí ĺudia s cítiacím srdcom sa navzájom chápeme, cítime si jeden rduhého a ako tu ukazuje aj príklad spred 30 rokov, navzájom si ochotne pomôžeme, keď nás k tomu privedie osud.
    Žial, sú takí politici, ktorí- aby odpútali pozornosť verejnosti od pálčivých hospodárskych, sociálnych a iných problémov, označujú Maďarov žijúcich na Slovensku za nepriateĺov, ktorých sa treba báť. Nech nemajú strach o krajinu kvoli nám, ale kvoli tým, ktorí ju ničia. My považujeme tútozem za naše rodisko, svojou spoločným záujmom, aby hospodársky prekvitalo, aby naša rodná zem bola naozaj našou vlasťou.
    Vyslovujeme týmto vďaku robotníkom, ktorí nám prišli pomocť z Prahy, Senice alebo Hodonína. Srdečne očakávame každého milého hosťa z ktoréhokoĺvek kúta sveta a tesšíme sa, keď zanesú chýr o našom  prekrásnom rodnom krají, keď sa podieĺajú na riešení našich problémov a starostí.
       Vieme: vojak plní rozkazy. Ale nie je jedno, ako. Tí ktorí počas povodne zachraňovali naše materialné statky, naše životy- toto všetko robili so srdca a z ĺudskosti. Tak, ako keby boli pracovali pre valstnú rodinu. Veĺakrát boli na smrť unavení, vyčerpaní, avšak pracovali a pomáhali nad ĺudskými silami. Tím všetkým patrí- aj takto nepozane- naša vďaka.
      Na záver mi dovoĺte, aby som Vašu pozornosť upriamila na slová Árona Mártona:
,, Aj my sme jednou z umučených, ubolaných súčastí kríž nesúceho ĺudstva. Táto krížová cesta nás môže zaviesť do šťastnejšieho a vzkriesenie prinášajúceho budúcna len vtedy, keď si navzájom pomôžeme pri znášaní spoločných tiarch, a čestne prevezmeme kus na nás pripadajúcej práce. ,,

K tomu prajem Vám všetkým veĺa síl, dovery a viery. Ďakujem za Vašu pozornosť.

 

Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996

 

Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996

Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996