Navigácia

Obsah

Udalosti

 

Udalosti roku 2015 a 2016

 

Udalosti kultúrneho podujatie v obci Patince sú poblikované v galérii

 

Udalosti

15. jubilejné Dni mostu priateľstva - Program 8-10. júla 2011, Patince

 

30. výročie povodne z roku 1965

Slávnostný príhovor pani starostky, Dr. Olgy Szabó

Vážené dámy a páni! Milí hostia!

V historií obce Patince vari nebolo udalosti, ktorá by bola tak rýchlo a Ďalekosiahle zmenila život ĺudí, ako velká dunajská povodeń v roku 1965. 
         Dunak- životodarný prvok tunajších  ĺudí- je súčastou nášho života. 15. júna 1965, ráno o pol deviatej pretrhol hrádze na hlavnej ceste štúrovo-Komárno, na úseku vodného čerpadla Patince- Patince. Na 86 metrov širokej  hrádzovej prietrži sa za sekundu prevalilo 1200 m3 vody a povodeń už na obed zasiahla dedinu.
       Za strašného rachotu a praskotu sa už v noci zrútili domy. Rodinné hniezdo 99 rodín, ktoré stavali únavnou prácou zápasiac s dlhmi, celé roky, pohltil Dunaj za sotva pol hodinu.
       Kde je bieda najväčšia, tam je pomoc najbližšia- hovorí príslovie. Tak tomu bolo aj v našom prípade. Mládežnícky klub Attilu Józsefa a Študentský spolok Endre Adyho zmobilizovali stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorí sa veĺkým podielom zúčastnili na odstraňovaní ruín.
      Ale cítili sme aj pomocnú ruku obyvateĺov okresu Praha- Východ ako i sústavnú pomoc vojska, ktorú bolo prítomné  od pretrhnutia hrádze až do unkončenia obnovy. Leví podiel na obnove mali podniky hodonínskeho a senického okresu, ktoré nielenže splnili heslo ,, Jeden podnik, jeden dom,, ale vo väčšine prípadov aj prekročili. 
      Núdzová situácia je tá, v ktorej masky spadnú z tvárí, a chyby charakteru ako i nedostatok ĺudskosti sa ukážu vo svojej skutočnej nahote.
     No mohli sme byť aj svedkami ochotypomôcť, ako i srdcervúce pekných príkladov dobra, toho, že sú ĺudia, ktorí vedia a cítia že láska nikdy nevyhynie: čím viac z nej dáme, tým viac nám ostane. Boli ĺudia, ktorí zanechali vlastnú rodinu a prišli do tejto spustnutej a zruinovanej dediny až z hodonínskeho, východopražského a senického okresu. Vtedy nezáležalo na tom kto a akou rečou hovorí, kam siahajú jeho korene. Záležalo iba na tom, aby človek človeku pomohol.
     Chcela by som, aby prijatie odlišnosti, tolerancia a ĺudskosť neboli vlastnosťami, ktoré prejavia iba v situáciách ohrozenia, ale aby sa stali organickou súčasťou nášho každodenného života, nášho správania sa a vzájomných vzťahov. Verím, že to je možné, lebo my, jednoduchí ĺudia s cítiacím srdcom sa navzájom chápeme, cítime si jeden rduhého a ako tu ukazuje aj príklad spred 30 rokov, navzájom si ochotne pomôžeme, keď nás k tomu privedie osud.
    Žial, sú takí politici, ktorí- aby odpútali pozornosť verejnosti od pálčivých hospodárskych, sociálnych a iných problémov, označujú Maďarov žijúcich na Slovensku za nepriateĺov, ktorých sa treba báť. Nech nemajú strach o krajinu kvoli nám, ale kvoli tým, ktorí ju ničia. My považujeme tútozem za naše rodisko, svojou spoločným záujmom, aby hospodársky prekvitalo, aby naša rodná zem bola naozaj našou vlasťou.
    Vyslovujeme týmto vďaku robotníkom, ktorí nám prišli pomocť z Prahy, Senice alebo Hodonína. Srdečne očakávame každého milého hosťa z ktoréhokoĺvek kúta sveta a tesšíme sa, keď zanesú chýr o našom  prekrásnom rodnom krají, keď sa podieĺajú na riešení našich problémov a starostí.
       Vieme: vojak plní rozkazy. Ale nie je jedno, ako. Tí ktorí počas povodne zachraňovali naše materialné statky, naše životy- toto všetko robili so srdca a z ĺudskosti. Tak, ako keby boli pracovali pre valstnú rodinu. Veĺakrát boli na smrť unavení, vyčerpaní, avšak pracovali a pomáhali nad ĺudskými silami. Tím všetkým patrí- aj takto nepozane- naša vďaka.
      Na záver mi dovoĺte, aby som Vašu pozornosť upriamila na slová Árona Mártona:
,, Aj my sme jednou z umučených, ubolaných súčastí kríž nesúceho ĺudstva. Táto krížová cesta nás môže zaviesť do šťastnejšieho a vzkriesenie prinášajúceho budúcna len vtedy, keď si navzájom pomôžeme pri znášaní spoločných tiarch, a čestne prevezmeme kus na nás pripadajúcej práce. ,,

K tomu prajem Vám všetkým veĺa síl, dovery a viery. Ďakujem za Vašu pozornosť.

 

Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996

 

Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996

Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996 Inaugurácia vlajky a erbu obce 8.6.1996