Navigácia

Obsah

OKRESNE RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KOMÁRNE

Typ: ostatné
Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania,

prihovárame sa k vám touto cestou v Čase nadchádzajúceho obdobia zberu a skladovania obilóvín, kedy i vzhľadom na teplé a suché počasie pretrváva veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a priaznivé podmienky na ich rýchle šírenie.

Povinnosti občanov pri predchádzaní požiarov sú upravené v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi a zaväzujú Vás najmä:

nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-    - nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a névypaľovať porasty,

-          dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami v čaše zberu a skladovania úrody a v čase sucha,

-          dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín

Jedným z mnohých poznatkov je skutočnosť, že požiarnu bezpečnosť budú ovplyvňovať i súkromne hospodáriaci roľníci. Vás, ktorí túto činnosť vykonávate, upozorňujeme na rozšírené povinnosti, a to najmä:

-          zabezpečiť prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,

-          odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodín s podsevom, vytvoriť ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pás skypriť a zbaviť ľahko zápalných látok,

-          zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploché väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,

-          vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie Zásobu vody najmenej 5001,

-          zabezpečiť dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín, dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,

-          udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín a slamy v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže Šíriť požiar.

-          pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín zosúladiť uskladňovanie s pravidlami pre bezpečné vzdialenosti na stohovanie podľa prílohy č. 2 vyhlášky MV SR č. 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami, ktorá je v platnosti od 1.7.2007

Vážení občania,

veríme, že si uvedomujete, že len dôsledným dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti sa podarí uchrániť úrodu pred požiarmi, čo jé, záujmom každého z nás.


Vytvorené: 15. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2022 14:59
Autor: Správce Webu