Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie návrhov - Zmeny UPN

Výzva na predloženie návrhov - Zmeny UPN
 

Výzva na predloženie návrhov, podnetov a pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu obce Patince

 

Obec Patince  uznesením č. 21/2021 zo dňa 26.10.2021 začala proces prípravy návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu obce Patince.

Z uvedeného dôvodu vyzývame verejnosť, obyvateľov obce, vlastníkov nehnuteľností na území obce Patince na účasť pri príprave podkladov zmien a doplnkov k územnému plánu obce Patince, aby svoje návrhy, podnety a pripomienky k Územnému plánu obce Patince zaslali :

 

  1. písomne na adresu:

Obec Patince

Lipová 233/10

946 39 Patince

 

  1. elektronicky na adresu : sekretariat@obecpatince.sk

 

  1. osobne : podateľňa obecného úradu Patince

 

v termíne do 31.12.2021

 

Územný plán obce je prístupný na webovej stránke obce v sekcii Samospráva / Územný plán, alebo  na požiadanie je možné  nahliadnuť do územného plánu na obecnom úrade počas pracovnej doby úradu.

 

V Patinciach, 03.11.2021

Vyvesené: 3. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť